Intro

Met het oog op morgen

De Klerk Waterbouw en De Klerk Staalconstructie werken hard aan de toekomst door innovatief inspelen op veranderende vragen uit de markt. Transparantie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Een nieuwe tijdgeest dient zich hiermee aan.
Daaraan een bijdrage te mogen leveren maakt ons enthousiast.

Historie

Historie

Al in 1887 werden rijs- en zinkwerken uitgevoerd in het Scheur (Zuid-Hollandse Rijndelta). Niet veel later zien we de Klerk opduiken met werken voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van de IJsselmeerpolders en later na de watersnoodramp de Deltawerken. Het water werd als leidraad doorgetrokken naar het land met de komst van het staalconstructiebedrijf in 2003. Zo zien we een onderneming die haar basis heeft doorgevoerd in een grote diversiteit.

Certificering

We doen het al zo lang

Dat onze bedrijven volledig zijn gecertificeerd is voor ons het formele bewijs van de hoge kwaliteitseisen die we onszelf opleggen.

De Klerk Werkendam is in het bezit van diverse certificeringen conform
ISO 9001, VCA**, ISO 14001,
CO2-prestatieladder, FSC®, BRL SIKB 7000: 7001 & 7003, NIWO-VIHB, NEN-EN 1090, EN-ISO 3834 en kwalificatie voor lassen van hogesterkte staal S690.

Engineering

Engineering

De Klerk is meer dan een water-bouwer.
Wij zijn op de eerste plaats ook denkers.
Creatieve engineers die binnen de aangegeven kaders van het projectplan (detail) ontwerpen voorzien van dimensies en hoeveelheden. Maar wij blijven niet zitten achter ons beeldscherm. Wij voeren uit wat we hebben bedacht en ontworpen.
Onze ontwerpers staan in direct contact met de werkvloer. De Klerk levert haar opdrachtgevers immers een totaaloplossing.

Visie & Duurzaamheid

Visie & Duurzaamheid

Een nieuwe tijdgeest dient zich aan. Daarom werken wij de laatste jaren hard aan CO2-
reductie. Die gedachte is leading bij de vervanging van ons wagenpark en materieel.
Bovendien zien wij daar op toe door vaak ‘ buitenaf’ te verblijven in plaats van nodeloze
kilometers te reizen. Tot slot verantwoorden wij het criterium ‘ duurzaamheid’ in onze
werkplannen en werken wij bij voorkeur met leveranciers die net als wij meedenken met
het milieu.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van CO2-uitstoot leeft meer dan ooit. De Klerk is zich bewust van het feit dat het energieverbruik gereduceerd moet worden. Via haar website communiceert De Klerk haar energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven om de CO2-emissie te verlagen.
De vereiste documenten in het kader van de CO2-prestatieladder zijn middels onderstaande link beschikbaar.

Vacatures

De mensen maken het verschil

Werken bij De Klerk betekent werken bij een organisatie die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft staan. De business waarin wij opereren is en blijft immers mensenwerk.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Carbon Footprint 2012 >> meer

Carbon Footprint 2012

De carbon footprint van De Klerk over de eerste helft van 2012 is bekend. De werkzaamheden van De Klerk hebben geleid tot een uitstoot van 1.635,5 ton CO2. De verdeling van de uitstoot is weergegeven in de grafiek. Hierin is te zien dat het drijvende materieel de grootste deel van uitstoot vertegenwoordigd. Naast deze informatie wordt ook de voortgang van de reductiedoelstelling gerapporteerd en de deelname aan initiatieven toegelicht.

Voortgang reductiedoelstellingen
T.a.v. het verbruik in de eerste helft van 2011 kunnen we de volgende trends waarnemen:

  • De stationaire verbrandingsapparatuur en gassen is toegenomen door een hoger verbruik van propaan, terwijl het verbruik van aardgas is afgenomen.
  • Het verbruik van het wagenpark is licht afgenomen.
  • De uitstoot t.g.v. het brandstofverbruik op projecten is fors toegenomen door een aantal combinatieprojecten met een hoog verbruik aan brandstof door inhuur van materieel.
  • Het drijvend materieel heeft een 4% hogere uitstoot, echter ligt het aantal projecturen van het materieel 14% hoger.
  • Het elektraverbruik laat een fors lagere uitstoot zien als gevolg van het overschakelen naar groene stroom, hierdoor is op dit scopeonderdeel 66% besparing gerealiseerd.

Dit alles heeft als resultaat dat de CO2-uitstoot met 10% is toegenomen, zou echter het verbruik van de projecten buiten beschouwing gelaten worden dan zou een afname van 5,8% gerealiseerd zijn.

Deelname initiatieven
De Klerk is in de afgelopen periode aan 2 initiatieven gaan deelnemen. De Klerk neemt deel aan de werkgroep duurzaamheid van de Vereniging van Waterbouwers. De werkgroep heeft binnen het thema duurzaamheid gedurende 2011 voornamelijk de CO2-prestatieladder op de agenda gehad. De werkgroep komt circa 4 maal per jaar bijeen. Binnen deze werkgroep wordt gesproken over zowel invulling van de CO2-prestatieladder als over alternatieven en samenwerkingsverbanden. Het project Duurzaam Ondernemen van de Gemeente Werkendam heeft als doel ondernemers bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn om duurzaam te ondernemen. Vanuit De Klerk hebben 2 medewerkers aan het cursusgedeelte deelgenomen. Als vervolg hierop is een actieplan opgesteld met maatregelen voor een duurzamere bedrijfsvoering en mogelijke investeringen in energiereductie en wordt een terugkombijeenkomst gepland in het eerste kwartaal van 2013.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder is hier te vinden.

carbonvisual-dk
design | Lagrouw Strategische communicatie