Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

1. De Klerk Werkendam en persoonsgegevens

In deze privacyverklaring beschrijft De Klerk Werkendam (hierna: De Klerk) hoe zij uw persoonsgegevens zullen behandelen met als doel het kunnen uitvoeren van projecten, uitbrengen van offertes, inkoop en uitbesteding van werk en alle andere activiteiten benodigd voor haar bedrijfsvoering.

Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden verwerkt De Klerk persoonsgegevens in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. In beide gevallen verwerkt De Klerk de gegevens overeenkomstig de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Als verwerker verwerkt De Klerk persoonsgegevens in opdracht van opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers kunnen zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker zijn. Indien De Klerk als verwerker optreedt, worden schriftelijke afspraken gemaakt tussen De Klerk en de opdrachtgever die voldoen aan de AVG.

4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt door De Klerk plaats op basis van een van de onderstaande grondslagen:

 1. toestemming;
 2. uitvoering van een overeenkomst;
 3. wettelijke verplichting;
 4. gerechtvaardigd belang.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, beveiliging, IT-beheer, marktonderzoek, analyse van producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

De Klerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst met de klant.
 • Klanten en geïnteresseerden informeren over producten en diensten.
 • Klanten en geïnteresseerden informeren over relevante actualiteiten, acties, nieuwsbrieven, evenementen, onderzoeken en soortgelijke activiteiten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het analyseren van het gebruik en de functionaliteit van onze website (soorten gebruik, klikgedrag, etc.).
 • Het ontdekken van trends om (al dan niet op basis daarvan) nieuwe producten en diensten te ontwikkelen dan wel onze bestaande producten en diensten te optimaliseren

6. Delen met derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

De Klerk deelt persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen:

 • Het verwerken van persoonlijke gegevens door derden aan wie de verwerking is uitbesteed door De Klerk in het kader van haar bedrijfsvoering.
 • In geval van een wettelijk voorschrift of een bevel van de bevoegde autoriteit.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien deze derden conform de AVG worden aangemerkt als verwerker, zal De Klerk schriftelijke afspraken met hen maken. Door De Klerk ingeschakelde verwerkers handelen op instructie en onder verantwoordelijkheid van De Klerk.

7. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

De persoonsgegevens die worden verzameld door De Klerk worden opgeslagen op een server van ofwel De Klerk zelf, een leverancier of beiden. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal De Klerk ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden getroffen zoals vermeldt in de AVG.

8. Bewaartermijnen

De Klerk bewaart persoonsgegevens overeenkomstig haar interne bewaartermijnenbeleid zolang:

 • Een klantrelatie met De Klerk aanwezig is of u interesse blijft tonen voor de producten en/of diensten van De Klerk.
 • De Klerk wettelijk verplicht is uw gegevens te bewaren.
 • De Klerk op grond van noodzakelijkheid meent uw gegevens te mogen bewaren.

9. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens De Klerk van u heeft vastgelegd en aan wie De Klerk uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die De Klerk als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Ingeval De Klerk als verwerker voor een andere partij werkzaam is dan dient u vragen over uw recht op inzage en overige rechten aan deze partij te richten.

Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende wettelijke rechten:

 • Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het recht om uw gegevens te (laten) rectificeren/corrigeren.
 • Het recht op verwijderen van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking van betreffende verwerking(en).
 • Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van De Klerk.

Deze rechten kunnen slechts worden uitgeoefend voor zover de wet deze rechten toekent.

Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met Niels Korevaar, Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam, 0183-508666, info@deklerkbv.nl. De Klerk zal binnen de wettelijke termijn reageren. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

10. Intrekken toestemming

In het kader van het gebruik van producten en diensten van De Klerk, alsmede in geval sprake is van getoonde interesse in producten en diensten, is het mogelijk dat u informatieve en commerciële informatie van ons ontvangt. Als u deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid onderaan ieder bericht dat u ontvangt.

11. Beveiliging

De Klerk heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige of onbevoegde verwerking, verlies, vernietiging en beschadiging.

12. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de in dit privacyverklaring behandelde onderwerpen kunt u altijd contact opnemen met Niels Korevaar, Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam, 0183-508666, info@deklerkbv.nl

13. Wijzigingen van dit privacy statement

De manier waarop De Klerk persoonsgegevens verwerkt, het doel, de samenstelling of de hoeveelheid van gegevens die worden verwerkt, kan wijzigen. Daarom behoudt De Klerk zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen.

Komt u ons versterken?

Vacatures

Bekijk ons aanbod

More than just a contractor

Meer disciplines. Meer middelen. Projecten aanvliegen van plan tot oplevering, met eigen mensen en materieel. Dat is De Klerk. Waterbouw én staalconstructie. Door deze combinatie voelen we ons zeker. Simpelweg omdat we dan de beste controle hebben over uw belang. Het maakt ons tot een partner waar u meer aan heeft dan een ‘gewone aannemer’.

Lees verder
Sluiten